Rozwój turystyki wodnej poprzez organizowanie rejsów turystycznych

i wycieczkowych po Odrze w okolicach Lubiąża

Termin realizacji zadania: 02.05.202331.12.2023

Całkowity koszt zadania: 157.999 zł w tym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego: 138.139 zł

Zadanie obejmuje zakup w pełni wyposażonej, zarówno w urządzenia techniczne jak i ratunkowe, łodzi turystycznej o wymiarach od 6,5 do 8 m długości i od 2 do 2,4 m szerokości o napędzie spalinowym o mocy od 20 do 30 PS przeznaczonej dla 12 osób. Portem macierzystym łodzi będzie przystań pasażerska w Lubiążu budowana przez Gminę Wołów w ramach projektu „Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu” w ramach zadania „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Zakupiona łódź zapewni możliwość organizowania rejsów turystycznych po Odrze w okolicach Lubiąża oraz rejsów łączących nadodrzańskie miejscowości, w których aktualnie budowane są przystanie pasażerskie tj. Brzeg Dolny, Lubiąż, Dziewin i Ścinawa. Organizacja rejsów będzie dopełnieniem projektu budowy przystani rzecznych na tym odcinku Odry i atrakcyjną ofertą dla mieszkańców miejscowości nadodrzańskich oraz turystów odwiedzających te tereny. Lubiąż corocznie odwiedzany jest przez ok. 70 – 90 tys. turystów, którzy po odwiedzeniu kompleksu pocysterskiego mogą jedynie korzystać z istniejących szlaków pieszych i rowerowych. Pomimo, że Lubiąż jest miejscowością położoną nad Odrą nie ma żadnej oferty związanej z

turystyką wodną poza okolicznościowymi spływami kajakowymi organizowanymi przez nasze stowarzyszenie i miejscowe OSP. Rejsy wycieczkowe łodzią, w przeciwieństwie do spływów kajakowych są ofertą adresowaną do wszystkich turystów bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Przed II wojną światową w Lubiążu znajdował się port rzeczny oraz miejsca rekreacji zlokalizowane nad Odrą. Rzekę wykorzystywano nie tylko gospodarczo ale także turystycznie. Wielu mieszkańców pracowało i wypoczywało na rzece. Po wojnie infrastruktura turystyczna na rzece została całkowicie zniszczona, a związki mieszkańców z Odrą zanikły. Rzeka była uważana za niebezpieczną i nieatrakcyjną. Obecnie dzięki budowanym przystaniom rzecznym i zakupie łodzi turystycznej istnieje możliwość przywrócenia i rozwoju turystyki wodnej oraz nadania Odrze należnego jej miejsca w życiu i świadomości mieszkańców i turystów, do których kierujemy naszą ofertę. Łódź turystyczna wykorzystywana do organizowania rejsów po Odrze będzie zapewniała dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Będzie dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Bezpośrednim efektem realizacji oferty jest zakup w pełni wyposażonej dwunastoosobowej łodzi turystycznej wyposażonej w napęd spalinowy oraz organizacja rejsów turystycznych po Odrze w okolicach Lubiąża, a także rejsów pomiędzy miejscowościami, w których aktualnie budowane są przystanie pasażerskie tj. Brzeg Dolny, Lubiąż, Dziewin i Ścinawa.

Poprzez realizację zadania została rozszerzona oferta turystyczna w postaci rejsów po Odrze. Mieszkańcy i turyści mogą aktywnie spędzać czas wolny, poznawać walory krajobrazowe i przyrodnicze szlaku Odry. Organizowanie rejsów po rzece wpływa na atrakcyjność turystyczną naszej miejscowości i jej okolic. Dzięki projektowi zmienia się postrzeganie Odry z rzeki niebezpiecznej na przyjazną, zapewniającą ciekawy sposób spędzania czasu wolnego. Utożsamianie się z rzeką zmienia nastawienie mieszkańców Lubiąża i turystów i wpływa na poszanowanie jej walorów przyrodniczych oraz bezpieczne korzystanie z zasobów Odry. .

Zakupiona łódź turystyczna umożliwia organizowanie rejsów po Odrze i rozszerzenie oferty turystycznej nie tylko w okresie realizacji projektu ale przez wiele kolejnych lat. Ponadto planowane jest dalsze

organizowanie kolejnych kursów na uzyskanie patentów motorowodnych w naszej miejscowości, co zwiększy krąg osób zainteresowanych turystyką wodną po Odrze. Realizacja zadania pozwoli na utworzenie w przyszłości na bazie przystani wodnej, zakupionej łodzi turystycznej oraz kajaków posiadanych przez OSP klubu wodniaków, którego celem będzie dalszy rozwój turystyki wodnej w naszej miejscowości.